[Bitrix\Main\DB\SqlQueryException] 
Mysql query error: Table 'website.b_seo_adv_log' doesn't exist (400)
DELETE FROM b_seo_adv_log WHERE TIMESTAMP_X < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -604800 SECOND)
/var/www/bitrix/bitrix/modules/main/lib/db/mysqlconnection.php:104
#0: Bitrix\Main\DB\MysqlConnection->queryInternal(string, array, NULL)
	/var/www/bitrix/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php:329
#1: Bitrix\Main\DB\Connection->query(string, NULL)
	/var/www/bitrix/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php:378
#2: Bitrix\Main\DB\Connection->queryExecute(string)
	/var/www/bitrix/bitrix/modules/seo/lib/adv/log.php:104
#3: Bitrix\Seo\Adv\LogTable::clean()
	/var/www/bitrix/bitrix/modules/main/classes/mysql/agent.php(159) : eval()'d code:1
#4: eval()
	/var/www/bitrix/bitrix/modules/main/classes/mysql/agent.php:159
#5: CAgent::ExecuteAgents(string)
	/var/www/bitrix/bitrix/modules/main/classes/mysql/agent.php:38
#6: CAgent::CheckAgents()
	/var/www/bitrix/bitrix/modules/main/include.php:270
#7: require_once(string)
	/var/www/bitrix/bitrix/modules/main/include/prolog_before.php:14
#8: require_once(string)
	/var/www/bitrix/bitrix/modules/main/include/prolog.php:10
#9: require_once(string)
	/var/www/bitrix/bitrix/header.php:1
#10: require(string)
	/var/www/bitrix/economic-development/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/imushchestvo-dlya-biznesa/index.php:2